09116367929 - 01732245362 دوشنبه , 29 دی 1399 , 17:29 | +0330

دپارتمان

آموزشگاه فنی و حرفه ای عرشیا در حال حاضر، دارای دپارتمان های تخصصی به شرح ذیل می باشد.

* دپارتمان فناوری اطلاعات

* دپارتمان خدمات آموزشی

* دپارتمان صنایع پوشاک

* دپارتمان بهداشت و ایمنی